ANA SAYFA


KİTAP İÇERİĞİ

İÇİNDEKİLER

1.      ÖNSÖZ

2.      GİRİŞ

3.      YAPI DENETİM KANUNU

4.      YAPI DENETİM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

A.BİRİNCİ BÖLÜM

    Amaç ve Kapsam

B.İKİNCİ BÖLÜM

    Görev ve Sorumluluklar

C.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

    Yapı Denetim Kuruluşlarının ve Labaratuvarlarının Çalışma Usül ve Esasları

D.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

    Yapı Denetim Komisyonun Usül ve Esasları

E.BEŞİNCİ BÖLÜM

    Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi ile İlgili Esaslar

F.ALTINCI BÖLÜM

    Hizmet Bedellerinin Tespiti ve Ödenmesi Esasları

G.YEDİNCİ BÖLÜM

    Sicillerin Tutulması ve Yapılara Sertifika Verilmesi

H.SEKİZİNCİ BÖLÜM

    Çeşitli ve Son Hükümler

 

5.      2010 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

6.      YAPI DENETİME İLİŞKİN GENELGELER

7.      YAPI DENETİME İLİŞKİN DANIŞTAY KARARLARI

8.      SON SÖZ