SORU-CEVAP
SORUYU SORAN KURUM: BÜNYAN BELEDİYESİ (15.07.2010)
SORU:Asansör yapım zorunluluğu,kat anlamında bodrum katlar, kat olarak dikkate alınıyor mu diğer bir ifade ile asansör zorunluluğu hangi şartlarda olur?
CEVAP: Madde 45 - (Değişik fıkra: 13/07/2000 - 24108 Sayılı R.G. Yön/10. md.) Zemin kotundan itibaren kat adedi 4''den fazla olan yapılar ile bodrumda iskan edilen katlarla birlikte 5 ve daha fazla katlı yapılarda bodrumdan başlayan ve giriş dahil tüm katlara hizmet veren asansör yapılması zorunludur. Yapı sahibince istenirse daha az katlı yapılarda da asansör yapılır.Asansör kabinin dar kenarı (1.20) m. ve alanı (1.80) m den, kapı genişliği ise (0.90) m. den az olamaz. Asansör önü sahanlık genişliği, asansör kapısı sürgülü ise en az (1.20) m., asansör kapısı dışa açılan kapı ise en az (1.50) m. olmalıdır.Türk Standartları Enstitüsü standartlarının yukarıdaki ölçü ve miktarlardan küçük olması halinde bu madde hükümleri geçerlidir. (Değişik fıkra: 13/07/2000 - 24108 Sayılı R.G. Yön/10. md.) Kullanılabilir katlar alanı 800 m ''den ve kat adedi 1''den fazla olan umumi binalarda en az bir adet asansör yapılması zorunludur. Ayrıca, kat alanı 800 m ''den ve kat adedi 3''den fazla olan umumi binalarla yüksek katlı binalarda yukarıdaki esaslara uygun ve en az 2 adet olmak üzere binanın tipi, kullanım yoğunluğu ve ihtiyaçlarına göre belirlenecek sayıda asansör yapılması zorunludur. Bu asansörlerden en az bir tanesinin herhangi bir tehlike anında, arıza veya elektriklerin kesilmesi halinde zemin kata ulaşıp kapılarını açacak, yangına dayanıklı malzemeden yapılmış, şaft içinde, duman sızdırmaz nitelikte, kesintisiz bir güç kaynağından beslenecek şekilde tesis edilmesi gerekmektedir.Binalarda usulüne göre asansör yapılmış olması, bu Yönetmelikte belirtilen şekil ve ölçülerde merdiven yapılması şartını kaldırmaz.Asansörün yapılması ve işletilmesi ile ilgili hususlarda yukarıdaki hükümler de dikkate alınarak, 20/12/1995 tarihli ve 22499 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Asansör Yönetmeliği" ve Türk Standartları Enstitüsü standartları hükümlerine uyulur


SORUYU SORAN KURUM: BİLECİK BELEDİYESİ (13.07.2010)
SORU:Sığınak yönetmeliğinin 8. maddesinde a. 8 daireden az bağımsız bölümü olan konutlarda, b. Toplam inşaat alanı 800 m² den az olan işyerlerinde, c. Toplam inşaat alanı 800 m² den az olan konut ve işyeri olarak kullanılan yapılarda, d. Belediye ve mücavir alanlar dışında köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından yapılan ve ruhsata tabi olmayan yapılarda, e. Sığınak yapma zorunluluğu aranmaz. İbaresi yer alıyor b ve c maddelerinde yer alan toplam inşaat alanından kasıt nedir? Bu alanlara merdiven boşlukları ışıklıklar hava bacalaro.. da dahilmidir?
CEVAP: Burada tariflenen alan, tip İmar yönetmeliğinin 16/3 maddesinde tariflenmiş olan alandır.Merdivenler alana dahildir.alana dahil olmayan sadece ışıklıklardır


SORUYU SORAN KURUM: SORGUN BELEDİYESİ (22.06.2010)
SORU:İMAR PLANLARINA HATLARIN İŞLENİP İŞLENMEMESİ DEĞİL O KONUDA TEREDDÜTÜM YOK MUHAKKAK İŞLENECEK FAKAT PLANA ONLAR BİZİM İŞLEMEMİZİ İSTİYORLAR ÇOK UZUN VE ZAHMETLİ BİR İŞ BİZDE ONLARA SİZ ÖZEL ÇALIŞAN ŞEHİR PLANCISI BULUP İŞLETİN DİYORUZ. ONLARDA DOĞALGAZ PİYASASI KANUNU GÖSTERİP SİZ İŞLEYECEKSİNİZ DİYORLAR BU BAĞLAMDA BUNU BENİM BELEDİYE OLARAK PLANLARA İŞLEME ZORUNLULUĞUM VARMI YOKSA ÖZEL BÜRO SAHİBİ PLANCI ELİYLE ONLARA YAPTIRSAM OLURMU
CEVAP: Şehir planlamacısı konuyla ilgili dosya hazırlanır dosya önce komisyonda görüşülür sonra encümene havale eder konunun sizinle alakası yok.Siz isteniz de o dosyayı hazırlayamazsınız Şehir planyacısının imzası gerekiyor. Yasada olmayan şeyin bağlayıcılığı olmaz.Kendisi şehir plancısı bulup plan notu düşülmesini istiyorsa bütün işlemleri yaptırıp belediyeye müracaat eder ve belediye meclisi bu hususta karar alır. İmar planları her ne kadar açık ve aleni olsa da planlara müdahale , kurum eliyle yapılmalıdır.Bu , ya belediye personeli yada belediye yönetiminin görevlendireceği ( bu da konusuna göre değişir. İller Bankası yada özel plancılar.... ihale yolu, hibe yolu vs.) kişi ya da kuruluşlar tarafından yapılmalıdır.Günümüzde artık planlar sayısal ortamda hazırlandığı veya değiştirildiği için üçüncü şahısların plana müdahalesinde daha faza la sakıncalar doğurabilir.


SORUYU SORAN KURUM: GERMENCİK BELEDİYESİ (22.06.2010)
SORU:YENİ MÜCAVİR SAHA İÇERİSİNE ALINIP İLAVE İMAR PLANI YAPILAN ALANLARDAKİ MEVCUT OLAN İNŞAATLARIN (GEREK İŞYERİ,GEREKSE KONUT) RUHSATLANDIRILMASINDA (İNŞAAT RUHSATI OLMAYANLARIN ) NASIL BİR YOL İZLENECEK ?
CEVAP: Yeni belediye mücavir alanına alınmış olan yerlerde, imar planından önce halihazır harita yapılır. Halihazır haritada arz üzerindeki tüm yapılar görünür. Bu yapılar belediyeye katılmadan önce var olduğundan dolayı ruhsatlı sayılır. Eğer yapı sahipleri (kat mülkiyeti kurmak amacıyla) ruhsatlandırma talep ederse, bu durumda sadece mimari proje alınmak suretiyle ve encümen kararı ile ruhsatlandırma yapılır. yapı ruhsatının arkasındaki açıklama kısmına ne şekilde ve hangi karar doğrultusunda düzenlendiği yazılır. Ancak bu yapıların ruhsatlandırılmasında cezai müeyyide uygulanmaz


SORUYU SORAN KURUM: BİLECİK BELEDİYESİ (22.06.2010)
SORU:: Doğal gaz piyasası kanununda BOTAŞ veya doğal gaz piyasa faaliyeti yapmak üzere lisans sahibi olan tüzel kişilerin başvurusu üzerine ilgili idare 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre doğal gazın depolanması, iletimi ve dağıtım hatlarının imar planında önceden tahsis edilmiş olması şartını aramaz ve doğal gaz iletim, dağıtım hatları ile depolama tesislerinin projesi uyarınca imar planına işleyerek gerekli ruhsatı ruhsatları verir.Şeklinde bir madde var.Şu anda burada doğalgaz dağıtım işini üstlenen firma bize bu maddeyi göstererek doğalgaz hatları ve tesislerinin imar planlarına tarafımızca işlenmesi istiyor.Fakat biz de onlara karnesi yeterli bir şehir plancısı bulun ona cizdirip getirin biz mecliste görüşelim diyoruz kaldı ki bu hat ve tesislerin çizilmesi çok zahmetli ve uzun bir süreç beledimize zaman ve iş kaybına sebebiyet verecektir.Doğal piyasası kanunu bizi bu anlamda bizi bağlar mı ve bizim bu hat ve tesisleri planlara işleme zorunluluğunda bırakırmı?
CEVAP: 4046 sayılı Doğalgaz Piyasası Yasanın 12 maddesinin (e) bendinde: e) BOTAŞ veya doğal gaz piyasa faaliyeti yapmak üzere lisans sahibi olan tüzel kişilerin başvurusu üzerine ilgili belediye 3194 sayılı İmar Kanununa göre doğal gazın depolanması, iletimi ve dağıtım hatlarının imar planında önceden tahsis edilmiş olması şartını aramaz ve doğal gaz iletim, dağıtım hatları ile depolama tesislerinin projesi uyarınca imar planına işleyerek gerekli ruhsatları verir. Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, İmar Kanununa göre doğal gazın iletimi ve dağıtımı hatlarının imar planına önceden işlenmesi şart değilse de,iletim ve dağıtım hatları ile depolama tesislerinin sonradan imar planlarına işlenmesi gerekmektedir.Buna göre işlem yapılmalıdır.


SORUYU SORAN KURUM: ŞANLIURFA BELEDİYESİ (22.06.2010)
SORU:: İnşaat ruhsatı alınırken bunlara ait fen adamları bulundurma mecburiyeti vardır. Bu kişiler Mimar,İnş.Mühendis, Elk.Mühendisi, Makine Müh. ve Harita Mühendisi olmak üzere TUS uygulamasına tabi fenni Mesullerdir. Fenni mesullerin yaptıkları iş icabı belli bir m² üzerine çıkamadıkları için bağlı oldukları odalardan TUS''larını düşürmek için yaptıkları bir eylem Bu kişiler inşaatın belli bir aşamasından sonra dilekçe vererek istifa ettiklerini beyan ediyorlar. Bu istifalar noter aracılığıyla olmadığı için herhangi bir geçerliliği var mı? Ve gerekçe göstererek istifa ederlerse.Bu aşamada verdikleri dilekçe ile istifaların geçerliliği var mı yoksa noter istifası gerekir mi?
CEVAP: Fenni mesul olan kişilerin mal sahibi ile yaptıkları bir sözleşme var…Burada noter evrakına gerek yok, sözleşme hükümlerine göre iş yapılır.Mühendis yada mimarlar, sözleşme süresini kasıtlı olarak kısa tutabilir.Mal sahibini bu noktada uyanık olması gerekir.Kısa süreli sözleşmelerin ardından yapılacak olan yeni sözleşmeler, daha fazla para alma amacına yöneliktir.yada 30.000 m² lik limitin dolması durumunda, alan kazanma amacına yönelik olabilir.Fenni mesullerin gerekçesiz olarak istifası mümkün değildir. Mal sahibi ile yaptıkları sözleşme tarihi önemli o tarihe baksınlar teknik bir iptal nedeni yoksa, işi bırakamazlar.Ama teknik nedenler varsa yada sözleşme sona ermişse istifa ederler…


SORUYU SORAN KURUM: VAN BELEDİYESİ (15.06.2010)
SORU:Önceden yapılmış, sadece komşu sınırına 1.5m mesafe bırakılmış ama ruhsatı olmayan bir yapı için ruhsat verebilirmiyiz. herhangi bir şekilde mümkünü var mı?
CEVAP: Önceden yapılmış bulunan , komşu sınırına yapılmış bir yapıya ruhsat verebilmek için, yapının o cephesindeki komşusundan noter tasdikli muvafakat alınması gerekir.Bu muvafakat gerekçesi ile konu encümene getirilir ve cezalı ruhsat düzenlenir. Danıştay yada Yargıtay kararları da bu konularda ışık tutar Cezalı ruhsat uygulaması konusu ceza uygulamalarına yönelik olarak yeni yasal düzenleme yayınlandı. 17. aralık 2009 tarihinde cezalar bu yeni düzenlemeye göre kesilecek…


SORUYU SORAN KURUM: VAN BELEDİYESİ (11.06.2010)
SORU:Belediyeler için örnek bir yıllık yatırım programı?Nasıl yapılıyor?
CEVAP: Belediyeler için yıllık örnek bir yatırım programı olmaz.Bir yıl öncesinden , belediyelerce yapılacak işlerin öncelik sırası belirlenerek , belediye bütçesi doğrultusunda bir yatırım programı yapılır.Bu konu her beledi için ayrı ayrıdır.Hazır program yok…


SORUYU SORAN KURUM: SARIKAYA BELEDİYESİ (21.05.2010)
SORU:İmar planına göre yoldan çekmesi 5m olacak bir yerde, vatandaş daha fazla çekme yapmak isterse mesela 7m çekmek isterse bunda serbest midir. Çekebilir mi 2. Yani biz belediye olarak ille de 5m çekeceksin diye zorunlu tutabilirmiyiz? diğer sorum; imar planında 5 kat müsaadesi olan bir yerde, arsa sahibi ben 5 kat istemiyorum,2 kat yapacağım ve iki katlık bir proje yaptıracağım derse, biz ille de 5 katlı proje yaptırmak zorundasın diyebilirmiyiz.?
CEVAP: 3030 sayılı kanun kapsamı dışında kalan belediyeler tip imar yönetmeliği.Bahçe Mesafeleri Madde 18- 1)Ön bahçe mesafeleri: Iskan alanlarında yapılacak binaların ön bahçe ve yol kenarına rastlayan bahçe mesafeleri en az (5.00) m.dir.Buda en az ifadesi kullanıldığı için vatandaş fazla geri gidebilir..Ancak eğer imar planlarında belediye ön bahçe mesafesine tayine yetkilidir.diye bir ifade varsa belediye istediğinde ısrar edebilir.Plan noktalarını gönderirse arkadaş yardımcı olabilirim. 2) soruya gelince bina yükseklikleri.. Madde 29- (Değişik: 12.8.l987/19542 R.G.) İmar planına göre iskan hudutları dışında kalan veya iskan hudutları içinde bulunup da yapı yapılması men edilen veya başka maksada tahsis olunan yerlerde bu madde uygulanmaz. 3) Yeni yapılacak binalarda: Tayin edilmiş ise imar planlarındaki şartlara, aksi halde bu Yönetmelikte gösterilen yüksekliğe veya kat adedine uyulması mecburidir. Ancak, temel ve statik hesapları ile bahçe bahçe mesafeleri, Merdiven, ışıklık vs. gibi kat adedi veya bina yüksekliği ile ilgili elemanları, Plan ve yönetmelikte gösterilen azami yüksekliğe göre hesaplamak lüzumu halinde asansör yeri bırakılmak veya proje mesuliyeti ile fiilen yapılacak bölümün fenni mesuliyet hizmetleri bu esaslara göre aranmak şartı ile daha az katlı inşaat yapılabilir. Belediyece uygun görülen hallerde 3 veya daha az katlı bina yapılması gereken yerlerde inşa olunacak noksan katlı binalarda ise bu şartlar aranmayabilir.


SORUYU SORAN KURUM: SARIKAYA BELEDİYESİ (21.05.2010)
SORU:Tek katlı betonarme. kolonlar arası örülecek. Yani teknik açıdan sorun yok yani kira sözleşmesinde imzası olan iki ortaktan biri buna karşı olsa da yinede bu duvar yapılabilir mi
CEVAP: Fiziksel olarak işyeri ikiye çıkacaksa ortaklar arasında problem çıkacak aslında sonuç değişmez ama yargıya taşındığında işyeri için tadilat projesi olup olmadığı mahkeme tarafından sorulur.Bu durumda işyerinin projesi üzerine gerekçeli bir kararla duvar işlenmesi gerekir.


SORUYU SORAN KURUM: SARIKAYA BELEDİYESİ (20.05.2010)
SORU:Belediyemizin iki esnafa ortak imzaları ile kiraya verdiği dükkanda ortaklardan biri tadilat yapmak istiyor. Belediyemizin bu tadilata izin vermesi için encümen kararı gerekir mi?
CEVAP: Yapılacak olan tadilat bu durumda esaslı onarıma giren bir konu değil.Bu yüzden encümenin karar almasına gerek yok.İdari bir kararla halledilebilir.


SORUYU SORAN KURUM: HAKKARİ BELEDİYESİ (20.05.2010)
SORU:Şimdi bir vatandaş bina yapmış ruhsat için başvuru yaptı.Bende arsayla ilgili aplikasyon istedim arsanın bir kısmı muhtelif heyelan içinde ruhsat verebilirmiyiz? % 30’u muhtelif heyelan içinde %70’de sorun yok konut alanı %30’u ise m.h. ve j.ş. alan arsa 1500m2 bina alanı 137m2 arsanın bir kısmı muhtelif heyelan ve yapı yasaklı alan binanın bir kısmı j.s.m.h. giriyor küçük bir köşesi giriyor yapı yapılmış 4 kat…
CEVAP: Zemin etüdünü sordum ama cevap vermemiş şimdi binanın oturduğu yerin, sondajlı zemin etüdünün yapılması gerekir.Şayet zemin etüdü sonucu kurtarmıyorsa kesinlikle ruhsat verilmez. Kurtarıyorsa verilir.Ama mutlaka ruhsatın zemin etüt raporuna dayanılarak verilmesi gerekir.Aksi halde çok büyük risk alınır ve yasal da değildir


SORUYU SORAN KURUM: AĞRI BELEDİYESİ (20.05.2010)
SORU:Doğrudan teminde biz hazır beton almak istiyoruz ve bizim belediyemizin doğrudan temin limiti 11600 KDV hariç şimdi biz beton sınıfı C-20 için ayrı C-25 için ayrı C-30 için ayrı faturalar düzenleyip doğrudan teminle alabilirmiyim? Çünkü beton sınıfına göre kullanılan malzeme ve birim fiyatı da değişiyor...Yoksa 3 sınıfı da ancak 1 faturada hazır beton diye mi gösterebilirim? Bizim amacımız 33 milyarlık beton almak 3 ayrı fatura ile..
CEVAP: Kullanılacak olan beton sınıfları ayrı ayrı olabilir.Kullanıldıkları alan aynı ise hepsini birden satın alması gerekir.Kullanılacak alan şayet ayrı ayrı yerler ise bu durumda ayrı ayrı fatura kestirebilir.Yani doğrudan teminle sonuca gidebilir.


SORUYU SORAN KURUM: DOĞUBEYAZIT BELEDİYESİ (20.05.2010)
SORU:03/03/2010 tarihinde de kesinleşen ihale kararını posta yolu ile gönderdik isteklilere ve itirazlar oldu cevap verdik yine posta yolu ile biz ihale uhdesinde kalan firma ile yasal olarak sözleşmeyi ne zaman imzalayabiliriz.
CEVAP: İta amiri tarafından ihalenin onaylamasından sonra , ihale uhdesinde kalan firma ile sözleşme yapılabilir.Tabii ki bu arada KİK e itiraz edilmemiş olması gerekir..


SORUYU SORAN KURUM: DOĞUBEYAZIT BELEDİYESİ (19.05.2010)
SORU:Süresi geçmiş yapı ruhsatları için Yapı Kullanma izin belgesi düzenlenmesi hakkında ruhsatı yenilememiz mi gerekiyor yoksa ceza keserek yapı kullanma düzenliye biliyor muyuz? Yada bunun dışında bir yaptırım var mı? Ceza kesilecekse neye göre kesilecek?
CEVAP: Süresi dolmuş bulunan yapı ruhsatları ile ilgili olarak öncelikle ruhsat yenilemesi yapılır. Burada süre geçtiğin den dolayı, öncelikle yapının bu günkü mevzuata uygun olup olmadığı araştırılır. Yapı uygun değilse , öncelikle uygun hale getirilir.Sonra yeniden ruhsat düzenlenir.İnşaat esnasında proje ve eklerine uygun olarak yapı yapılmış ise ceza kesilmez ruhsat ve eklerine aykırılık var ise önce bu kısımları mevzuata uygun hale getirilir ceza uygulaması yapılır ( 3194/ 42) sonra ruhsat düzenlenir


SORUYU SORAN KURUM: DOĞUBEYAZIT BELEDİYESİ (19.05.2010)
SORU:Haber ajansı ihalede isteklilerin sunduğu fiyatları kendilerine bildirmemizi istiyor. 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununu dayanak göstererek acaba bu kanuna göre biz bu bilgiyi onlara verebilirmiyiz?
CEVAP: Bilgi edinme yasası, kişi yada kuruluşların kendi işleri kendi eylemleri yada kendi taşınmazları ile ilgili ise bilgi verilir. Aksi halde 3. şahıs yada kuruluşlara bilgi verilme zorunluluğu yoktur. İhaleler basına açıktır.Katılanlar orada bilgi alabilir.Anacak telefonla,faks la bilgi istemeleri ve bilgi verilmesi doğru değildir..


SORUYU SORAN KURUM: BÜNYAN BELEDİYESİ (19.05.2010)
SORU:HARCAMA YETKİLİSİ NE İŞ YAPAR,GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ NE İŞ YAPAR DİĞER BİR İFADE İLE HANGİ EVRAKLARA HANGİSİ İMZA ATAR .MESELA DOĞRUDAN TEMİN EVRAKLARININ HANGİSİNİ HANGİSİ İMZALAR
CEVAP: 5018 sayılı Kanunun 3.maddesinin (k) bendinde Kamu İdaresi Bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birim “Harcama Birimi” olarak tanımlanmıştır.31.maddesinde ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisinin “Harcama Yetkilisi” olduğu ifade edilmiş,32.maddede ise bütçeden harcama yapılabilmesini harcama yetkilisinin talimatına bağlamıştır.33.maddede,giderin gerçekleştirilmesinin “gerçekleştirme görevlisi”nce hazırlanan ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalaması ile gerçekleşmektedir. Doğrudan Temin usulü ile yapılan ödeme emirlerine de mali sorumlu olarak Harcama Yetkilisi ile Gerçekleştirme Görevlisi imza atarak ödemeyi gerçekleştirirler.


SORUYU SORAN KURUM: BÜNYAN BELEDİYESİ (16.05.2010)
SORU:PROJELERİN MÜHENDİSLER VE MİMARLAR ODASINDAN ONAYLANMASI KANUNEN BİR ZORUNLULUKMUDUR? DEĞİLSE YASAL DAYANAĞI NEDİR?
CEVAP: 3194 sayılı İmar Kanunu’nda projelerin Mimar ve Mühendis Odalarına onaylatılması zorunlu olmamakla beraber, ilgili belediye Mimarlar Odası ile sözleşme yapmış ise onaylatmak durumundadır.Bu husus gene olarak Büyükşehir Belediyelerine bağlı İlçe Belediyelerinde uygulanmaktadır.


SORUYU SORAN KURUM: BOZOVA BELEDİYESİ (16.05.2010)
SORU:Biz belediye olarak su paralarını toplayamıyoruz bunun sayaç okuma kaçak tespiti açma-kapama gibi hizmetleri nasıl ihale edebiliriz yapan var mı?
CEVAP: Su bedelleri ile ilgili olarak ihale yapılabilir.Bir çok belediye bunu uyguluyor.


SORUYU SORAN KURUM: MAŞUKLU BALADİYESİ (18.04.2010)
SORU:Toplu Konut İdaresinin bizzat kendisinin yaptırdığı veya inşaat müteahhitlerine ihale ile verdiği inşaatlar nedeniyle inşaat harcı otopark harcı alınıp alınmayacağı sorulmaktadır..
CEVAP: 1-İNŞAAT HARCI 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’na, 24.04.2006 tarih ve 5492 sayılı Kanunun 2. Md. İle Ek Madde 9 a eklenen Fıkra : “Ek Madde 9- (Ek: 8/12/2004-5273/9 md.) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak veya yaptırılacak yapılara, imar plânlarında o maksada tahsis edilmiş olmak, uygulama imar plânı ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimarî, statik, tesisat ve her türlü fennî mesuliyetin Başkanlık tarafından üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla başkaca belge istenmeksizin müracaat tarihinden itibaren on beş gün içinde avan projeye göre yapı ruhsatı verilir. (Ek fıkra: 27/4/2006 – 5492/2 md.) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak veya yaptırılacak her türlü alt yapı ve üst yapı inşaatlarıyla ilgili olarak, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ek 6 ncı maddesinde yer alan bina inşaat harcı ve 84 üncü maddesinin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yer alan çeşitli harçlar, Kanundaki tarifesinde belirtilen en az tutarlar üzerinden alınır. Bu harçların dışında her ne ad altında olursa olsun hizmet karşılığı olsa dahi başkaca bir ücret veya bedel alınamaz. Belediyeler, bu yapılarla ilgili yapı kullanma izin belgesi müracaatları üzerine, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından geçici kabulün yapılmış olması kaydıyla başkaca belge aranmaksızın 15 gün içinde yapı kullanma izin belgesi vermek zorundadır. İstenen diğer belgeler Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından daha sonra tamamlanır.” Hükmüne göre TOKİ tarafından ‘bizzat kendisinin yaptığı’ veya ‘ihale ile yaptırdığı’ inşaatlar için HARÇ alınacağı ifade edilmiştir. Bu nedenle harç alınmama söz konusu değildir. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun Ek Md. 6. deki, 30.12.2004 tarih ve 5281 sayılı Kanunun 25. Maddesi ile değiştirilen tarifeye göre …


SORUYU SORAN KURUM: BİLECİK BELEDİYESİ (18.04.2010)
SORU:Yıllar önce yapılmış bir bina var .Merkeze yakın yerleşik bir alanda fakat herhangi bir dosyası veya imar affı gibi bir durumada yok ne zaman yapıldığı belli değil .En iyimser olarak 80 öncesi bu vatandaş şu anda bu binayı ruhsatlı hale getirmek istiyor. Vatandaş binayı ruhsatlı hale getirmek istiyor fakat pek mümkün değil.Ayrıca bina yığma ve 4 katlı bir binayı kanunen yasal hale getirmek mümkün olabilir mi? Aksi halde nasıl bir işlem yapmamız gerekir?
CEVAP: Öncelikle Bilecik 2. derece deprem bölgesinden çıkarılarak, birinci derece deprem bölgesine alındı Birinci derece deprem bölgesinde yığma yapılar 2 kattan fazla yapılamaz.. Şayet yapı ruhsatı alıp süre aşımı gerçekleşmiş ise bu gün geçerli olan yasa ve yönetmeliklere bağlı olarak yapılar öne güçlendirilir, sonra ruhsatı düzenlenir. Bunu dışında 3 veya 4 katlı yığma yapılara mevcut hali ile ruhsat düzenlenemez.


SORUYU SORAN KURUM: CANİK BELEDİYESİ (16.04.2010)
SORU:Tokinin ihale ederek yaptığı toplu konut uygulamalarında inşaat harcı ve otopark harcı alınıyor mu? Toki bu işleri de aynı zamanda kar amacı güden birtakım inşaat firmalarına ihale ile veriyor. Toki yönetmeliğine bakarsak harç almamamız gerekiyor fakat işin içinde kar amacı güden ve tokiden bu işi ihale ile alan bir firma var.Yani bu durumda bu firmaları toki den bağımsız olarak değerlendirmemiz gerekir mi?Ve bu firmalardan inşaat ve otopark harcı almamız gerekir mi?
CEVAP: Tüm harçlar alınacak ve bu firmalar belediye gelirleri kanunu- harçlar kanunu veya belediyelerin kendi meclisleri tarafından çıkarılan ücretlerden muaf değil.Bu firmalar işlerini TOKİ den tüm masrafları kendilerine ait olmak üzere bilerek ve görerek alıyorlar ihalelere bu şartla katılıyorlar dolayısı ile muafiyet söz konusu değil ayrıca toki’nin kendi içinde çıkardığı yönetmelikler bu manada belediyeleri bağlamaz


SORUYU SORAN KURUM: ESENDERE BELEDİYESİ (15.04.2010)
SORU:Belediye mücavir alan sınırları içerisinde fakat imar planı dışında bir alan var,bu alan çevre yolu kenarında ve biz bu bölgede otogar yapmayı düşünüyoruz. Bunun için encümenden kamu yararı kararı çıkaracağız fakat encümenden kamu yararı kararı çıkarmadan meclisten herhangi bir yetki veya otogar yerinin orası olacağına dair bir karar gerekirimi? Yoksa sadece encümenin alacağı kamu yararı kararı ve sonrasında kamulaştırma yapmamda bir sıkıntı olur mu ?
CEVAP: Otogar olarak düşünülen alanın öncelikle imar planının yapılarak kesinleşmesi gerekir. Ondan sonra kamulaştırmaya yönelik olarak , kamu yararı kararı alınması için meclis kararı gerekir.Diğer alt detaylar ve uygulamalar encümen kararı ile gerçekleştirilebilir


SORUYU SORAN KURUM: BİLECİK BELEDİYESİ (15.04.2010)
SORU:Bilecik belediyesi olarak elimde şehir plancılarım var ben özellikle belediye ve kamu ile ilgili alanlarda veya tapusu belediyeye ait alanlarda imar tadilatı yapabilirmiyim?
CEVAP: Belediyenin kendisine ait olan alanlarda,plancının karne sınıfındaki limitler doğrultusunda plan tadilatı yapılabilir. Kendi mesleki durumuna göre plan sınıfını belirleyecek o sınıfa isabet eden alan kadar alanda tadilat yapabilecek ama bunu sadece belediye taşınmazları için yapabilir


SORUYU SORAN KURUM: YÜKSEKOVA BELEDİYESİ (14.04.2010)
SORU:Şehir içinde kalan karayolu kenarında yapı yaklaşma mesafesi 10 m olan bir bölgede 2004 yılında halı saha yapımına izin verilmiş. fakat bu yapı yapılırken çekme mesafelerine riayet edilmemiş.10 m’ lik yapı yaklaşma sınırı da ihlal etmiş, bir noktada karayoluna 3 metre yaklaşmış KARAYOLU KENARINDA YAPILAN BU SPOR TESİSİ AÇIK SPOR TESİS ALANI OLDUĞUNDAN YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİNE RİAYET ETMEMESİ GİBİ BİR DURUM OLABİLİR Mİ? BU TESİS ÜSTÜNÜ KAPAMA İŞLEMİNDE RUHSAT TADİLATI VE RUHSATLANDIRMA GEREKİRMİ? BRANDA İLE KAPANAN YAPI KAPALI YAPI HÜKMÜNDE İNCELENEBİLİRMİ? EĞER BU YAPI KAPALI YAPI OLUYOR İSE BU DURUMDA ÇEKME MESAFESİNE RİAYET ETMESİ ZORUNLULUĞU OLURMU?..
CEVAP: Açık spor tesisleri, adından da anlaşılacağı üzere açık olarak yapılır.Park-bahçe-yeşil alan gibi değerlendirilebilir. Bu durumda çekme mesafelerine uyma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak üzerinin kapatılması durumunda konu 2 açıdan değerlendirilir.Örtü olarak kullanılan malzemenin cinsi, tekstil türü yada şeffaf (ondüline) türü bir malzeme ise , bu malzemeler Danıştay tarafından yapı hükmünde sayılmadığından,herhangi bir problem teşkil etmez… Ancak çatı örtüsünün , yapı kategorisine giren diğer tür malzemelerden teşkil edilmesi durumunda yapının çekme sınırına kadar çekilmesi uygun olur.Ancak bu konuda alandaki trafik yünün öneminin de belirlenmesi uygundur..


SORUYU SORAN KURUM: CANİK BELEDİYESİ (20.05.2010)
SORU:Kamulaştırma işleminde 11 hisseli bir yerin kamulaştırmasında ; 6 kişinin hisselerini kamulaştırıp tapu devrini aldım,3 kişi anlaşma tutanağını imzaladıktan sonra vazgeçip tapuda imza atmadı,1 kişi ile anlaşamadım,1 kişi ise ölmüş 7 tane verasetçisi var.Veraset ilamını buldum fakat kendilerine ulaşamıyorum.Kamulaştırmayı nasıl tamamlayabilirim
CEVAP: Anlaşma tutanağı resmidir.Dava açıp 3 kişinin hissesini anlaşılmış şekli ile alabilirsiniz.Anşamadığınız bir kişi için dava açın, vakit kaybetmeyin.Ölen kişinin varislerine ulaşamaz iseniz, gazete ilanı ile tebligata çıkarak sonuca gidebilirsiniz.


SORUYU SORAN KURUM: AKÇAKOCA BLD (17.05.2010)
SORU:BELEDİYEMİZİN İHALE ETMİŞ OLDUĞU KATLI OTOPARK XXX LTD.ŞTİ ALMIŞ OLUP 2 ORTAKLI ŞİRKETİN %95 HİSSESİNE SAHİP ORTAĞI HAYATINI KAYBETMİŞTİR.YAPIM İŞLERİ TEK.ŞARTNAMESİ(MAD.49) YÜKLENİCİNİN ÖLÜMÜ HALİNDE SÖZLEŞME FESHİ VE TEMİNAT İADESİDEN BAHSETMEKTEDİR.LTD ŞTİ OLAN YÜKLENİCİNİN BU KAPSAMDA NASIL DEĞRLENDİRİLECEĞİ KONUSUNDA (%95 HİSSE SAHİBİ ÖLDÜĞÜ İÇİN)
CEVAP: Şirketin aynı şartname doğrultusunda işi tamamlama gibi bir eğilimi olduğu durumda , iş devam ettirilir.Ancak vefat eden kişinin mirasçılarının da muvafakatinin alınması gerekir.Aksi halde işin feshi ve teminat iadesi yoluna gidilir.


SORUYU SORAN KURUM: DOĞUBEYAZIT BELEDİYESİ (16.03.2010)
SORU:03/03/2010 tarihinde de kesinleşen ihale kararını posta yolu ile gönderdik isteklilere ve itirazlar oldu cevap verdik yine posta yolu ile biz ihale uhdesinde kalan firma ile yasal olarak sözleşmeyi ne zaman imzalayabiliriz?
CEVAP: İta amiri tarafından ihalenin onaylamasından sonra , ihale uhdesinde kalan firma ile sözleşme yapılabilir.Tabii ki bu arada KİK e itiraz edilmemiş olmsası gerekir.


SORUYU SORAN KURUM: ŞANLIURFA BELEDİYESİ (08.03.2010)
SORU:1- İnşaat ruhsatı alınırken bunlara ait fen adamları bulundurma mecburiyeti vardır. Bu kişiler Mimar,İnş.Mühendis, Elk.Mühendisi, Makina Müh. ve Harita Mühendisi olmak üzere TUS Uygulamasına tabi fenni mesullerdir. Bu kişiler inşaatın belli bir aşamasından sonra dilekçe vererek istifa ettiklerini beyan ediyorlar. Bu istifalar noter aracılığıyla olmadığı için herhangi bir geçerliliği varmı?

2- Peki varsayalım gerekçe göstererek istifa ettiler bu aşamada verdikleri dilekçe ile istifaların geçerliliği varmı yoksa noter istifası gerekirmi?

CEVAP: 1- Fenni mesul olan kişilerin mal sahibi ile yaptıkları bir sözleşme var. Burada noter evrakına gerek yok sözleşme hükümlerine göre iş yapılır. Mühendis ya da mimarlar, sözleşme süresini kasıtlı olarak kısa tutabilir. Malsahibinin bu noktada uyanık olması gerekir. Kısa süreli sözleşmelerin ardından yapılacak olan yeni sözleşmeler, daha fazla para alma amacına yöneliktir ya da 30.000 m2 lik limitin dolması durumunda, alan kazanma amacına yönelik olabilir. Fenni mesullerin gerekçesiz olarak istifası mümkün değildir.

2- Malsahibi ile yaptıkları sözleşme tarihi önemli. O tarihe baksınlar. Teknik bir iptal nedeni yoksa işi bırakamazlar ama teknik nedenler varsa ya da sözleşme sona ermişse istifa ederler.SORUYU SORAN KURUM: BİLECİK BELEDİYESİ (11.02.2010)
SORU:Toplu Konut İdaresinin bizzat kendisinin yaptırdığı veya inşaat müteahhitlerine ihale ile verdiği inşaatlar nedeniyle; İnşaat Harcı, Otopark Harcı alınabilir mi?
CEVAP: New Page 1

1-İNŞAAT HARCI

2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’na, 24.04.2006 tarih ve 5492 sayılı Kanunun 2. Md. İle Ek Madde 9 a eklenen Fıkra :

            “Ek Madde 9- (Ek: 8/12/2004-5273/9 md.)

             Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak veya yaptırılacak yapılara, imar plânlarında o maksada tahsis edilmiş olmak, uygulama imar plânı ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimarî, statik, tesisat ve her türlü fennî mesuliyetin Başkanlık tarafından üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla başkaca belge istenmeksizin müracaat tarihinden itibaren onbeş gün içinde avan projeye göre yapı ruhsatı verilir.

             (Ek fıkra: 27/4/2006 – 5492/2 md.) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak veya yaptırılacak her türlü alt yapı ve üst yapı inşaatlarıyla ilgili olarak, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ek 6 ncı maddesinde yer alan bina inşaat harcı ve 84 üncü maddesinin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yer alan çeşitli harçlar, Kanundaki tarifesinde belirtilen en az tutarlar üzerinden alınır. Bu harçların dışında her ne ad altında olursa olsun hizmet karşılığı olsa dahi başkaca bir ücret veya bedel alınamaz. Belediyeler, bu yapılarla ilgili yapı kullanma izin belgesi müracaatları üzerine, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından geçici kabulün yapılmış olması kaydıyla başkaca belge aranmaksızın 15 gün içinde yapı kullanma izin belgesi vermek zorundadır. İstenen diğer belgeler Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından daha sonra tamamlanır

Hükmüne göre TOKİ tarafından ‘bizzat kendisinin yaptığı’ veya ‘ihale ile yaptırdığı’ inşaatlar için HARÇ alınacağı ifade edilmiştir. Bu nedenle harç alınmama söz konusu değildir.

               2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun Ek Md. 6 sındaki, 30.12.2004 tarih ve 5281 sayılı Kanunun 25. Maddesi ile değiştirilen tarifeye göre         

  “Tarife:

             Ek Madde 6 – (Ek: 21/1/1982 - 2589/1 md.)

             Bina inşaat harcı aşağıdaki tarifeye göre alınır

              (Değişik tarife:30/12/2004-5281/25md.)

1. Konut İnşaatı:

m² başına (YTL)

İnşaat Alanı

En az

En çok

a) 100 m² ye kadar

0,50

1,5

b) 101- 120 m²

1

3

c) 121- 150 m²

1,5

4,5

d) 151- 200 m²

2

6

e) 200 m2’den yukarı

2,50

7,5

                                                                                                            

2. İşyeri İnşaatı:

   m² başına (YTL)

İnşaat alanı

En az

En çok

a) 25 m² ye kadar

2

6

b) 26- 50 m²

3

9

c) 51- 100 m²

4

12

d) 100 m2’den yukarı

5

15

İNŞAAT HARÇLARI; Yapının, Konut ve İşyeri (ticaret) oluşu, inşaat m2 sine göre en az en çok TL miktarları belirlenmiştir.

Ancak; Bunların en az en çok limitleri arasında nasıl uygulanacağı konusu, Kanunun 96. Maddesi ile Bakanlar Kuruluna verildiğinden;

      “7.05.2005 Tarih ve 25 808 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı

 Karar Sayısı : 2005/8730

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 65, 74, 77, 84 ve ek 6 ncı maddelerinde belirlenen maktu harç tarifelerinin, belediye grupları itibarıyla ekli listede belirtildiği şekilde tespit edilmesi; İçişleri Bakanlığı’nın 2/3/2005 tarihli ve 45245 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 96 ncı maddesinin (A) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/4/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

13/4/2005 Tarihli  ve 2005/8730  Sayılı Kararnamenin Eki LİSTE

 Belediye Grupları İtibariyle Harçların Oranları:

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VIII- BİNA İNŞAAT HARCI

a)-KONUT İÇİN

B e l e d i y e                                                       G r u b u

İnşaat Alanı                                       1          2             3            4           5

a) 100 m2ye kadar                             0,75      0,70        0,65     0,60       0,50

b) 101 – 120 m2                                    1,5        1,40        1,35    1,20        1

c) 121 – 150 m2                                     2,25      2            1,90    1,75        1,5

d) 151 – 200 m2                                    3           2,75       2,50    2,25         2

e) 200 mden yukarı                         3,75      3,50       3         2,75        2,50

 

b)-İŞYERİ İÇİN

B e l e d i y e                                                         G r u b u

İnşaat Alanı                                       1          2            3          4            5

a) 25 m2ye kadar                                3         2,75       2,50      2,25       2

b) 26 – 50 m2                                       4,5       4           3,75      3,5         3

c) 51 – 100 m2                                        6          5,5         5           4,5        4

d) 100 mden yukarı                         7,5       7            6           5,5       

            

Bakanlar Kurulu olarak belirlenmiştir. Bakanlar Kurulu, 2005 yılından sonra bu miktarlarda herhangi bir artış yapmadığı için ( yeniden değerleme oranı ile işlem yapmadan ) aynen uygulanmasına devam edilecektir.

              Bu belirlemede, Belediye Gelirleri Kanununun 95. Maddesindeki:

              “Belediyelerin gruplara ayrılması:

              Madde 95 – Belediyeler, nüfusları ile ekonomik ve sosyal gelişme durumlarına göre Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca beş gruba ayrılır ve Resmi Gazete'de ilan olunur.”

Hususları dikkate alınarak 3 yıl süre geçerli olmak üzere ilan edilmiştir.

                2- OTOPARK BEDELİ: ( Her ne kadar soruda HARÇ olarak sorulmuş ise de; mevzuatta bunun adı ‘Otopark Bedeli’ dir.

   29.9.1993 tarih ve 21713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve Çeşitli tarihlerde bazı değişikliklere uğrayan “Otopark Yönetmeliği” ile 30.12.1993 tarih ve 21804 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğ” e göre parselinde otopark ihtiyacı karşılanamadığı hallerde, Kamu ve Özel ayrımı yapılmadan Otopark Bedeli alınması ve bedeli alınan oto adedi kadar Belediyece otopark yeri gösterilmesi zorunludur.

Bu işlem isteğe bağlı değildir. Ben parselimde otopark yeri ayırmak istemiyorum benden bedelini alın demek hakkı yoktur. Ancak;

    “a) 5216 sayılı Kanuna tabi belediyeler de dahil tüm belediyelerdeki meskun alanlarda imar yönetmeliklerinde yapı nizamına ve kat yüksekliklerine göre belirlenen minimum parsel genişlik ve derinliklerini sağlamakla birlikte Otopark ihtiyacı tamamen veya kısmen parselinde veya bodrum veya zemin katında karşılanamayan parsellerde,
     b) Üzerinde tescilli 1 inci, 2 nci ve 3 üncü grup yapı bulunan kentsel sit alanı içinde veya dışındaki münferit parsellerde,
     c) Arazinin jeolojik ve topoğrafik yapısı, yeraltı suyu seviyesinin yüksekliği veya parselin yola nazaran tabii zemininin çok düşük olması nedeniyle parselinde veya bina bünyesinde otopark tesisi mümkün olmayan parsellerde,
     d) Meskun alanlarda yaya yollarından veya merdivenli yollardan cephe alan ve başka yollardan araç giriş çıkışı mümkün olmayan parsellerde,

     e) Eğimi % 15'ten fazla olan imar yollarından cephe alan parsellerde,

     f) Arazi yapısı nedeniyle % 15'ten fazla meyilli rampa ile otopark girişini gerektiren parsellerde,”

Otopark yeri aranmaz ve Belediye Meclisince belirlenen miktar kadar Otopark Bedeli alınır.

Tahsil edilen Otopark Bedeli ayrı bir hesapta tutulur. Yönetmelikte belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz.

Toplu Konut İdaresini uygulama yaptığı yerlerin tamamında, parseli içinde Otopark Yeri gösterdiği için ayrıca bir bedel alınması söz konusu olmamaktadır.

Yukarıda izaha çalışıldığı gibi TOKİ nin ister bizzat kendisi yapsın veya ihale ile müteahhitlere yaptırsın 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunundaki Belediye Guruplarına göre belirtilen İnşaat Harçları ile parselinde otopark  ihtiyacı karşılanamadığı durumlarda Otopark Bedeli almak mecburiyetindedir.

 Saygılarımla.                                                                                       

                                                                                                                   M.Cemal İşleyici
                                                                                                                    ODTÜ Öğretim Görevlisi
SORUYU SORAN KURUM: BİLECİK BELEDİYESİ (04.02.2010)
SORU:Tokinin ihale ederek yaptığı toplu konut uygulamaları var; bunlardan inşaat harcı ve otopark harcı alınıyormu, tokinin kendi bir takım yönetmelikleri var fakat toki bu işleri de aynı zamanda kar amacı güden bir takım inşaat firmalarına ihale ile veriyor. Toki yönetmeliğine bakarsak harç almamamız gerekiyor fakat işin içinde kar amacı güden ve tokiden bu işi ihale ile alan bir firma var yani bu durumda bu firmaları tokiden bağımsız olarak değerlendirmemiz gerekir mi ve bu firmalardan inşaat ve otopark harcı almamız gerekirmi?
CEVAP: Tüm harçlar alınacak, bu firmalar belediye gelirleri kanunu-harçlar kanunu veya belediyelerin kendi meclisleri tarafından çıkarılan ücretlerden muaf değil bu firmalar işlerini TOKİ den tüm masrafları kendilerine ait olmak üzere bilerek ve görerek alıyorlar ihalelere bu şartla katılıyorlar dolayısı ile muafiyet söz konusu değil ayrıca TOKİ nin kendi içinde çıkardığı yönetmelikler bu manada belediyeleri bağlamaz.