ANA SAYFA


MUHASEBE ve PERSONEL MEVZUATI DANIŞMANI KİTABI İÇERİĞİ

İÇİNDEKİLER

1.	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
2.	Büyükşehir Belediyeler içinde kalan BELDE BELEDİYELERİN
	KAPATILMASIYLA ilgili YORUM   
3.	5393 Sayılı Belediye Kanunu
4.	Belediye Meclislerinin Çalışma Usulüne Dair Kanunun
	59 uncu Maddesine tevfikan tanzim edilen Yönetmelik
5.	Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile ilgili DANIŞTAYLAR 
6.	BELEDİYE KANUNU ile ilgili DANIŞTAYLAR
	Madde 11 ile ilgili Danıştaylar Kararları 
	Madde 13 ile ilgili Danıştaylar Kararları 
	Madde 14 ile ilgili Danıştaylar Kararları 
	Madde 15 ile ilgili Danıştaylar Kararları 
	Madde 16 ile ilgili Danıştaylar Kararları 
	Madde 18 ile ilgili Danıştaylar Kararları 
	Madde 26 ile ilgili Danıştaylar Kararları 
	Madde 30 ile ilgili Danıştaylar Kararları 
	Madde 38 ile ilgili Danıştaylar Kararları 
	Madde 52 ile ilgili Danıştaylar Kararları 
	Madde 80 ile ilgili Danıştaylar Kararları 
	Madde 81 ile ilgili Danıştaylar Kararları 
	Madde 84 ile ilgili Danıştaylar Kararları 
	Madde 85 ile ilgili Danıştaylar Kararları 
	Diğer maddelerle ilgili Danıştaylar
7.	Belediye Kanunu ile ilgili SAYIŞTAY KARARLARI
8.	Belediye Kanunu ile igili YARGITAY KARARLARI
9.	Belediye Kanunu ile ilgili SORU VE CEVAPLAR
10.	657 sayılı DEVLET MEMURLARI KANUNU
11.	Kamu İhale Kurumu Teşkilatı ve Personelin Çalışma Usul
	ve Esasları Hakkında Yönetmelik
12.	Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin
	Kılık Kıyafet Yönetmeliği
13.	Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle
	Atanmalarına İlişkin Yönetmelik
14.	Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak
	Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
15.	Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
16.	DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE İLGİLİ 
	DANIŞTAY KARARLARI
	Madde 1 - Madde 15 arası Danıştaylar Kararları 
	Madde 15 - Madde 33 arası Danıştaylar Kararları 
	Madde 33 - Madde 37 arası Danıştaylar Kararları 
	Madde 37 - Madde 45 arası Danıştaylar Kararları 
	Madde 45 - Madde 52 arası Danıştaylar Kararları 
	Madde 52 - Madde 67 arası Danıştaylar Kararları 
	Madde 67 - Madde 74 arası Danıştaylar Kararları 
	Madde 74 - Madde 102 arası Danıştaylar Kararları 
	Madde 102-Madde 120 arası Danıştaylar Kararları 
	Madde 120-Madde 126 arası Danıştaylar Kararları 
	Madde 126-Madde 135 arası Danıştaylar Kararları 
	Madde 135-Madde 152 arası Danıştaylar Kararları 
	Madde 152-Madde 225 arası Danıştaylar Kararları 
	Sözleşmeli Personel ile ilgili  Danıştay Kararları
	Ek 1 Madde ile Ek Geçici 33 Madde arası Danıştay Kararları
	Personel Kanunun Diğer Maddeleri ile ilgili Danıştay Kararları
17.	Devlet Memurları Kanunu İle İlgili SAYIŞTAY KARARLARI
18.	14 Şubat Tarihli Devlet Memurları Kanunu İle İlgili 
	ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
19.	Kamu Kurum ve Kuruluşlarında GÖREVDE YÜKSELME ve UNVAN Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik
20.	Görevde Yükselme İle İlgili DANIŞTAY KARARLARI
21.	657 Sayılı PERSONEL KANUNU ve GÖREVDE YÜKSELME İle ilgili
	SORU VE CEVAPLAR
22.	5018 Sayılı KAMU MALİ YÖNETİMİ ve KONTROL KANUNU
23.	Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
24.	Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
25.	Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitim, Sertifika Verilmesi İle Muhasebe
	Yetkililerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
26.	Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, 
    Denetimi Ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
27.	Taşınır Mal Yönetmeliği
28.	Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu ile ilgili 
	DANIŞTAY KARARLARI
29.	Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu ile ilgili 
	SAYIŞTAY KARARLAR
30.	Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu ile ilgili 
	SORU VE CEVAPLAR
31.	2464 Sayılı BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU
32.	Belediye Gelirleri Kanunun Harcamalara Katılma Payları ile ilgili
	Hükümlerin Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik
33.	Belediye Gelirleri Kanunun Çeşitli Harçlarla ilgi Hükümlerin 
	Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
34.	28 Şubat tarihli Belediye Gelirleri Kanunu Tebliği
	 Çevre Temizlik Vergisi Bildirimi
	 İlan Reklam Vergisi Beyannamesi
35.	Belediye gelirleri ile ilgili DANIŞTAY KARARLARI
	Madde 1 - Madde 15 arası Danıştaylar Kararları 
	Madde 15-Madde 20 arası Danıştaylar Kararları 
	Madde 20-Madde 40 arası Danıştaylar Kararları 
	Madde 40-Madde 53 arası Danıştaylar Kararları 
	Madde 53-Madde 81 arası Danıştaylar Kararları 
	Madde 81-Madde 103 arası Danıştaylar Kararları 
	Ek 2 Madde ile ilgili Danıştay Kararları
	Belediye Gelirleri Kanunun Diğer Maddeleri ile ilgili Danıştaylar
36.	Belediye Gelirleri Kanunu İle İlgili SORU VE CEVAPLAR
37.	6245 sayılı HARCIRAH KANUNU
38.	Harcırah Kanunu İle ilgili SORU VE CEVAPLAR
39.	4857 Sayılı İŞ KANUNU
40.	İŞ KANUNU ile ilgili YARGI KARARI
41.	4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlerinin Yargılanması 
	Hakkında KANUN
42.	Memurların yargılanması Hakkında Kanun ile ilgili 
	DANIŞTAY KARARLARI
	Madde 1 ile ilgili Danıştaylar Kararları 
	Madde 2 ile ilgili Danıştaylar Kararları 
	Madde 3 ile ilgili Danıştaylar Kararları 
	Madde 4 ile ilgili Danıştaylar Kararları 
	Madde 5 ile ilgili Danıştaylar Kararları 
	Madde 6 ile ilgili Danıştaylar Kararları 
	Madde 9 ile ilgili Danıştaylar Kararları 
	Madde 10 ile ilgili Danıştaylar Kararları 
	Madde 16 ile ilgili Danıştaylar Kararları 
	4483 sayılı Kanunun Diğer Maddeleri ile ilgili Danıştay Kararları
	2009 Yılına ait Danıştay Kararları
	2010 Yılına ait Danıştay Kararları
43.	5302 Sayılı İL ÖZEL İDARE KANUNU
44.	5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi 
	Gelirlerinden Pay verilmesi Hakkında KANUN
45.	İL ÖZEL İDARE KANUNU ile ilgili SORU ve CEVAPLAR
46.	6172 Sayılı SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU
47.	Sulama Birlikleri İle İlgili SORU VE CEVAPLAR
48.	PRATİK BİLGİLER
	 657 Sayılı Kanun ile ilgili 2012 yılında ilk yarıda uygulanacak Kat Sayı 
	  Göstergeleri
	 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ilişkin Limitler
	 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile ilgili Limitler
	 Asgari Geçim İndirimi Tutarları 
	 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunundaki Parasal Limitler
	 Gelir Vergisi Stopaj Oranları
	 Gelir Vergisi Tarifesi
	 Damga Vergisi Kanununa Tabi Oran ve Miktarlar
	 6183 sayılı Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanunla ilgili Bilgiler
	 Emlak Vergisi Kanunu ile ilgili Oranlar
	 213 sayılı VUK’NUN yeniden değerleme oranları