ANA SAYFA


KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE İLGİLİ YÜKSEK YARGI KARARLARI 2015

İÇİNDEKİLER

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

1.   Madde 1- Amaç

      Madde 1 İle İlgili Danıştay Kararları

2.   Madde 2- Kapsam

      Madde 2 İle İlgili Danıştay Kararları

      Madde 2 İle İlgili Sayıştay Kararları

3.   Madde 3- Tanımlar

      Madde 3 İle İlgili Danıştay Kararları

      Madde 3 İle İlgili Yargıtay Kararları

      Madde 3 İle İlgili Sayıştay Kararları

4.   Madde 4- Kamu Maliyesi

      Madde 4 İle İlgili Sayıştay Kararları

      Madde 4 İle İlgili Uyuşmazlık Kararları

5.   Madde 5- Kamu Maliyesinin Temel İlkeleri

      Madde 5 İle İgili Sayıştay Kararları

6.   Madde 6- Hazine Birliği

      Madde 6 İle İlgili Yargıtay Kararları

7.   Madde 7- Mali Saydamlık

8.   Madde 8- Hesap Verme Sorumluluğu

      Madde 8 İle İlgili Sayıştay Kararları

9.   Madde 9- Stratejik Planlama Ve Performans Esaslı Bütçeleme

10. Madde 10- Bakanlar

      Madde 10 İle İlgili Sayıştay Kararları

11. Madde 11- Üst Yöneticiler

      Madde 11 İle İlgili Sayıştay Kararları

12. Madde 12- Bütçe Türleri Ve Kapsamı

      Madde 12 İle İlgili Danıştay Kararları

      Madde 12 İle İlgili Yargıtay Kararları

      Madde 12 İle İlgili Sayıştay Kararları

13. Madde 13- Bütçe İlkeleri

      Madde 13 İle İlgili Sayıştay Kararları

14. Madde 14- Gelir Ve Giderleri Etkileyecek Kanun Tasarıları

15. Madde 15- Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Kapsamı ve Düzeni

       Madde 15 İle İlgili Danıştay Kararları

16. Madde 16- Orta Vadeli Program, Mali Plan Ve Bütçe Hazırlama

      Rehberi

17. Madde 17- Merkezi Yönetim Bütçesinin Hazırlanması

18. Madde 18- Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının Sunulması

19. Madde 19- Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının Görüşülmesi

20. Madde 20- Ödeneklerin Kullanılması

      Madde 20 İle İlgili Sayıştay Kararları

21. Madde 21- Ödenek Aktarılması

22. Madde 22- Merkez Dışı Birimlere Ödenek Gönderme

23. Madde 23- Yedek Ödenek

24. Madde 24- Örtülü Ödenek

25. Madde 25- Kamu Yatırım Projeleri

26. Madde 26- Yüklenmeye Girişilmesi

27. Madde 27- Ertesi Yıla Geçen Yükleme

28. Madde 28- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeler

29. Madde 29- Bütçelerden Yardım Yapılması

      Madde 29 İle İlgili Sayıştay Kararları

30. Madde 30- Bütçe Politikası, Gelir Ve Giderlerin İzlenmesi

      Madde 30 İle İlgili Sayıştay Kararları

31. Madde 31- Harcama Yetkisi Ve Yetkilisi

      Madde 31 İle İlgili Yargıtay Kararları

      Madde 31 İle İlgili Sayıştay Kararları

32. Madde 32- Harcama Talimatı Ve Sorumluluk

      Madde 32 İle İlgili Sayıştay Kararları

33. Madde 33- Giderin Gerçekleştirilmesi

      Madde 33 İle İlgili Sayıştay Kararları

34. Madde 34- Ödenmeyen Giderler Ve Bütçeleştirilmiş Borçlar

35. Madde 35- Ön Ödeme

      Madde 35 İle İlgili Sayıştay Kararları

36. Madde 36- Gelir Politikası Ve İlkeleri

37. Madde 37- Gelirlerin Dayanakları

38. Madde 38-Gelirlerin Toplanması Sorumluluğu

      Madde 38 İle İlgili Sayıştay Kararları

39. Madde 39- Özel Gelirler

40. Madde 40- Bağış Ve Yardımlar

      Madde 40 İle İlgili Sayıştay Kararları

41. Madde 41- Faaliyet Raporları

      Madde 41 İle İlgili Sayıştay Kararları

42. Madde 42- Kesin Hesap Kanunu

      Madde 42 İle İlgili Sayıştay Kararları

43. Madde 43- Genel Uygunluk Bildirimi

44. Madde 44- Taşınır Ve Taşınmaz İşlemleri

      Madde 44 İle İlgili Yargıtay Kararları

      Madde 44 İle İlgili Sayıştay Kararları

45. Madde 45- Taşınır Ve Taşınmaz Edinme

      Madde 45 İle İlgili Yargıtay Kararları

46. Madde 46- Taşınır Ve Taşınmaz Satışı

47. Madde 47- Taşınmaz Tahsisi

48. Madde 48- Mal Yönetiminde Etkililik Ve Sorumluluk

      Madde 48 İle İlgili Sayıştay Kararları

49. Madde 49- Muhasebe Sistemi

50. Madde 50- Kayıt Zamanı

51. Madde 51- Kamu Gelir Ve Giderlerin Yılı Ve Mahsup Dönemi

52. Madde 52- Kapsam, Temel İlkeler Ve Kurumsal Çevre

53. Madde 53- Mali İstatistiklerin Hazırlanması ve Açıklanması

54. Madde 54- Mali İstatistiklerin Değerlendirilmesi

55. Madde 55- İç Kontrolün Tanımı

      Madde 49 Ve 55 İle İlgili Sayıştay Kararları

56. Madde 56- İç Kontrolün Amacı

57. Madde 57- Kontrolün Yapısı Ve İşleyişi

58. Madde 58- Ön Mali Kontrol

      Madde 58 İle İlgili Sayıştay Kararları

59. Madde 59- Mali Kontrol Yetkilisinin Nitelikleri Ve Atanması

60. Madde 60- Mali Hizmetler Birimi

      Madde 60 İle İlgili Sayıştay Kararları

61. Madde 61- Muhasebe Hizmeti Ve Muhasebe

      Yetkilsinin Yetki Ve Sorumlulukları

      Madde 61 İle İlgili Danıştay Kararları

      Madde 61 İle İlgili Sayıştay Kararları

62. Madde 62- Muhasebe Yetkilisinin Nitelikleri ve Atanması

63. Madde 63- İç Denetim

64. Madde 64- İç Denetim Görevleri

      Madde 64 İle İlgili Sayıştay Kararları

65. Madde 65- İç Denetim Nitelikleri Ve Atanması

66. Madde 66- İç Denetim Koordinasyon Kurulu

67. Madde 67- İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Görevleri

68. Madde 68- Dış Denetim

      Madde 68 İle İlgili Sayıştay Kararları

69. Madde 69- Sayıştayın Denetlenmesi

70. Madde 70- Ödenek Üstü Harcama

71. Madde 71- Kamu Zararı

      Madde 71 İle İlgili Danıştay Kararları

      Madde 71 İle İlgili Yargıtay Kararları

      Madde 71 İle İlgili Sayıştay Kararları

      Madde 71 İle İlgili Uyuşmazlık Kararları

72. Madde 72- Yetkisiz Tahsil Ve Ödeme

      Madde 72 İle İlgili Sayıştay Kararları

73. Madde 73- Para Cezaları Ve Yetkili Merciler

      Madde 73 İle İlgili Sayıştay Kararları

74. Madde 74- Zaman Aşımı

75. Madde 75- Maliye Bakanlığınca Yürütülecek Hizmetler

76. Madde 76- Kamu İdarelerinin Sorumluluğu

77. Madde 77- Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler

      Madde 77 İle İlgili Sayıştay Kararları

78. Madde 78-Kurumlardan Alınacak Hasılat Payı

79. Madde 79- Kamu Alacaklarının Silinmesi

      Madde 79 İle İlgili Sayıştay Kararları

80. Madde 80- Yetki

81. Madde 81- Yürürlkten Kaldırılan Hükümler

      Madde 81 İle İlgili Danıştay Kararları

      Madde 81 İle İlgili Yargıtay Kararları

      Madde 81 İle İlgili Sayıştay Kararları

82. Madde 82- Yürürlük

83. Madde 83- Yürütme

      Madde 83 İle İlgili Danıştay Kararları

84. Ek Maddeler Ve Geçici Maddeler

 

             YÖNETMELİKLERİ

85. Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği

86. Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği

87. Taşınır Mal Yönetmeliği

88. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar

      Hakkında Yönetmeliği

89. Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi İle     

      Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul Ve Esaslar Hakında

      Yönetmeliği

90. Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri,

      Yetkileri,Denetimi Ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında

      Yönetmeliği

91. KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE İLGİLİ

      SORU ve CEVAPLAR

92. PRATİK BİLGİLER