ANA SAYFA


KİK KARARLARI İLE KAMU İHALE KANUNU 2020

İÇİNDEKİLER

1. İHALE KANUNLARI İLE İLGİLİ SORU ve CEVAPLAR
2. KAMU İHALE KANUNUNUN BAZI MADDELERİ İLE İLGİLİ KİK KARARLARI
- Belediye Şirketine statü ya da kadroya geçişi sağlanan personelin komisyon üyeliği
hakkında Kamu İhale Kurumu Kararı
- Madde 4- Tanımlar ile ilgili Kamu İhale Kurumu Kararları
- Madde 5- Temel ilkeler ile ilgili Kamu İhale Kurumu Kararları
- Madde 8- Eşik değerler ile ilgili Kamu İhale Kurumu Kararları
- Madde 10- İhaleye katılımda yeterlik kuralları ile ilgili Kamu İhale Kurumu Kararları
- Madde 12- Şartnameler ile ilgili Kamu İhale Kurumu Kararları
- Madde 17- Yasak fiil veya davranışlar ile ilgili Kamu İhale Kurumu Kararları
- Madde 21- Pazarlık usulü ile ilgili Kamu İhale Kurumu Kararları
- Madde 22- Doğrudan temin ile ilgili Kamu İhale Kurumu Kararları
- Madde 27- İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması
zorunlu hususlar ile ilgili Kamu İhale Kurumu Kararları
- Madde 30- Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili Kamu İhale Kurumu
Kararları
- Madde 35- Teminat mektupları ile ilgili Kamu İhale Kurumu Kararları.
- Madde 36- Tekliflerin alınması ve açılması ile ilgili Kamu İhale Kurumu Kararları
- Madde 37- Tekliflerin değerlendirilmesi ile ilgili Kamu İhale Kurumu Kararları
- Madde 38- Aşırı düşük teklifler ile ilgili Kamu İhale Kurumu Kararları
- Madde 40- İhalenin karara bağlanması ve onaylanması ile ilgili Kamu İhale Kurumu
Kararları
- Madde 41- Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi ile ilgili Kamu İhale Kurumu
Kararları
- Madde 54- İhalelere yönelik başvurular ile ilgili Kamu İhale Kurumu Kararları
- Madde 56- Kuruma itirazen şikayet başvurusu ile ilgili Kamu İhale Kurumu Kararları
- Madde 62- İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar ile ilgili Kamu İhale Kurumu
Kararları
- Madde 65- Bildirim ve tebligat esasları ile ilgili Kamu İhale Kurumu Kararları
3. İHALE KANUNLARI ile ilgili BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI
MEVZUATLAR
4. KAMU İHALE KANUNU
5. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
6. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
7. Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
8. Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
9. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
10. Yapım İşleri Muayene Ve Kabul Yönetmeliği
11. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği
12. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında
13. KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU
14. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden
Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelik
15. DEVLET İHALE KANUNU
16. Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik