ANA SAYFA


TÜM AŞAMALARI İLE İMAR MEVZUATI DANIŞMANI KİTABI İÇERİĞİ

İÇİNDEKİLER

1. İmar Kanunu
2. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (1 Haziran 2013 tarihli yeni yönetmelik)
3. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
4. İmar Kanunun 18.ci maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile ilgili Esaslar Hakkında Yönetmelik
5. İMAR KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN YARGI KARARLARI ile AÇILIMI ( 32.md, 42.md. vs..)
6. 18 Madde ile ilgili Uygulamada Yaşanan Sorunlar
    Arazi ve arsa düzenlemelerinde yaşanan sorunlar
    Düzenleme Ortaklık Payı ile ilgili Önemli Hususlar
    Kamuya ait Gayrimenkuller ve Kapanan Kadastral Yollar
7. İmar Planlarına Karşı Dava Açma Süresi
8. Ruhsatsız ve Ruhsat Eklerine aykırı yapılarla ilgili Uygulama Aşamaları
9. Danıştay 6. Dairesi Karar Örnekleri
10. İmar Hukuk Açısından Danıştay 6. Daire İçtihatlarının Ana Başlıkları
11. İmar Kanununa göre Uygulanacak (01.01.2013-31.12.2013) İdari Müeyyideler
12. Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2013 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri
13. İMAR KANUNUNUN UYGULANMASINA YÖNELİK SORU ve CEVAPLARI
14. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN İMAR KANUNU ile ilgili UYGULAMADAKİ YAŞADIĞI SORUNLAR
15. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
16. Otopark Yönetmeliği Asansör Yönetmeliği
17. Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği
18. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
19. Sığınak Yönetmeliği
20. Sığınak Yönetmeliği Değişikliklerinin Getirdikleri
21. Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik
22. İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
23. İmar ve Gecekondu Mevzuatına ilişkin Yargı Kararı
24. Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonlarında Asgari Mesafeler

25. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
26. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği
27. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun Amacı Ve Getirdikleri
28. İmar Kanununa göre Kamu Kuruluşlarının Yetkileri

29. 644 Sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK
30. 22.Şubat.2013 tarihli 644 Sayılı K.H.K.ye Dair Anayasa Mahkemesince iptali
31. 648 Sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK lerde Değişiklik Yapılmasına Dair KHK
32. 02.Nisan.2013 tarihli 648 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Anayasa Mahkemesi kararı ile KISMİ İPTAL
33. İmar Kanunun 38.Maddesinde sayılan Mühendisler, Mimarlar ve Şehir Plancıları Dışında Kalan Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
34. Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik