ANA SAYFA


İMAR KANUNU YAPI DENETİM HUKUK 2018

İÇİNDEKİLER

I. BÖLÜM- İMAR
1. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğindeki Değişiklikler
2. Yeni Uygulamaya Giren 	Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Genel İlke Olarak Neleri   
  Amaçlamıştır
3. Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile ilgili Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının  
  Görüşleri
4. İmar Kanunu Ve Son Planlı Alanlar İmar Yönetmenliğine İlişkin Soru Ve Cevapları
II. BÖLÜM- YAPI DENETİMİ
1. Yapı Denetim Firmalarının Sorunları (A’ dan Z’ ye )
A. Daha Önce Kurulmuş Yapı Denetim Kuruluşlarından Teminat İstenmesi
B. Yapı Denetim Ücretlerinin %1.5 Düşürülmesi
C. Yapı Denetimlerinden %3 İlgili İdare %3 Çevre Şehircilik Payı Kesintileri
D. Yapı Denetim Kanunun 8. Maddesinde Yapılan Değişiklikler
E. 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu İle 3194 Sayılı İmar Kanunu Arasındaki Çelişkiler
F. Yapı Denetimi İle Müteahhit ve Şantiye Şefi
G. Yapı Sahibinin Görev Ve Sorumlulukları
H. Zemin Etüt Raporları
İ.  Denetim Ve Kontrol Elamanları
J. Yapı Denetimlerinde İhtisaslaşma
K. Hak Edişlerin Tahsili
L. Haksız Yeni İş Almamaktan Men Cezasından Doğan Sorunlar ve Telafisi 
M. İl Yapı Denetim Komisyonu İle Yapı Denetim Kuruluşları Arasındaki Sorunlar
N. İlgili İdarelerle Yapı Denetim Kuruluşları Arasındaki Sorunlar
O. Organize Sanayi Bölgelerinde Uygulama
P. Toki ve Resmi Kuruluşların Yapı Denetimine Tabi Olmaması
R. Yapı Denetim Kuruluşu Dernekleri
S. Meslek Odaları İle İlgili Sorunlar
Ş. Zorunlu Deprem Sigortası
T. İnşaat Kontrol Föyünün Uygulamaya Geçirilmesi ve 
  Şantiye Defterine Eklenmesi
  - İnşaat Kontrol Formu (Temel)
  - İnşaat Kontrol Formu (Katlar)
U. Taşıyıcı Sistemle İlgili 15 Yıllık Sorumluluk
V. Yapı Denetim Kuruluşu İle Mal Sahibi İlişkileri
Y. Kalkınmakta Öncelikli Ve Nüfusu Az Olan İllerde Yapı Denetim Sorunları
Z. Yapı Denetim Kuruluşlarına Önerilerimiz
   a) Genel Öneriler
   b) İş Güvenliği
    - Yapı Denetimi İş Güvenliği Kontrol Formu
    - Sağlık Güvenlik Planı Formu Örneği
   c) Kentsel Dönüşüm Ve Riskli Yapı Tespiti
   d) Binalara Sertifika Verilmesi Ve Radon Gazı Tehlikesi
2. Yapı Denetim Kanunu İle İlgili Sorular ve Cevapları
III. BÖLÜM- HUKUK
1. Yapı Denetim Kanunu İle İlgili Açtığımız Davalar
  - Subasman Kotu İle İgili Dava
  - Donatı Tutanağı İle İlgili Dava
  - Laboratuvar Sonuçları İle İgili Dava
  - Demirçekme Deneyi İle İlgili Dava
  - Evrakda Sahtecilikten Ağır Cezada Yargılama İle İlgili Dava
  - Laboratuvar Kür Suyu Isısı İle İlgili Dava
  - Belge İptali İle İlgili Dava
  - Büro Denetimi İdari Para Cezası İle İlgili Dava
  - Büro Denetimi İdari Para Cezası İle İlgili Dava
  - Kiriş İptali Ve Yeni İş Almama İle İlgili Dava
  - Temel Ampatmanı Eksik Yapılması İle İlgili Dava
  - Çatı İmalatı İle İlgili Dava
  - Yapı Denetim Çalışanına Ceza Davası
  - 4708 Sayılı Kanunun 9.Ncu Maddesine Göre Ceza Davası
  - Evrakta Sahtecilikle İlgili Ağır Cezada Açılan Dava
  - İş Güvenliği İle İlgili Dava
  - İş Güvenliği İle İlgili Dava
  - Proje Uygulama Deneticisinin Yanlış Uygulaması İle İlgili Dava
  - Dört Defa İdari Para Cezası Alınması İle İlgili Dava
  - Uygulama Denetçisin İstifasından Sonra Yapılan Denetimle İlgili
  - Tadilatsız Proje Üzerinden Denetim İle İlgili Dava
  - İşin Fesihinden Sonra Yapılan Denetim İle İlgili Dava
  - 3 Defa Para Cezası Almaktan Bir Yıl Süre İle İş Almaktan Men Cezası Davası
  - Yapı Denetim Kanunundaki Son Değişikliklere Göre Danıştaya Açılan Dava
2. İmar Kanunu İle İlgili Açtığımız Davalar
  - Belediyenin İmar Kanunun 42. Maddesine Göre Yapı Denetim  
   Firmasına Verilen Para Ceza
  - Üç Katlı Binanın Beş Kat Yapılması İle İlgili Dava
  - 6 Kat Yerine 9 Katlı Bina Yapılması İle İlgili Dava
  - İnşaat Ustasına Açılan Tazminat İle İlgili Dava
  - Sit Alanına Yapılan İnşaat İle İlgili Dava
  - Ruhsat Almadan Dükkanların Daireye Çevrilmesi Üzerine 
   Açılan Davada Yıkım Kararırın İptal Edilmesi İle İlgili Dava
  - Dernek Binasının Yangın Merdiven İstenmesi İle İlgili Dava
  - Emsalden Dolayı Yapı Kullanma İzni Alınamaması İle İlgili Dava
  - Hak edişe İtiraz İle İlgili Dava
IV . BÖLÜM- MEVZUATLAR
1. İmar Kanunu
2. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği(Son Hali)
3. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
4. İmar Kanununun 18 İnci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlenmesi İle 
   İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik
5. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği
  -Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile ilgili Genelge
   (İlçe Belediyelerinin İmar Planı Uygulamaları Hakkında)
6. Otopark Yönetmeliği
  - Otopark Yönetmeliği Taslağı
7. Sığınak Yönetmeliği 
8. Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği
9. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
10. Asansör Yönetmeliği
11. Asansör Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Yönetmeliği
12. Asansör İşletme, Bakım Ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği
13. Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri Ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında 
   Yönetmelik
14. İmar Kanunu İle İlgili Tebliğler
   -Yapı Müteahhitlerinin Yetki Belgesi Numaralarının İptal Edilmesi ile Şantiye Şefleri 
   Hakkında Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ
   -Ahşap Ve Ön Yapımlı Çelik İle Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İş 
   İskelelerine Dair Tebliğ
15. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
16. 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği
17. Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliği
18. 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere 
   Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar
19. 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıyı Malik, Kiracı  veya Sınırlı Ayni Hak 
   Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Karar
20. Yapı Denetimi Hakkında Kanun
21. Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği
22. Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği
23. 4708 Sayılı Kanunun 8 İnci Maddesi Hakkında Genelge
24. Yapı Denetim Kuruluşları İle Laboratuarların Faaliyetlerinin Denetlenmesi, İdari 
   Müeyyide Uygulanması Ve İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmesinin Usûl Ve Esaslarına 
   Dair Tebliğ