ANA SAYFA


TÜM AŞAMALARI İLE UYGULAMALI İMAR KANUNU 2019

İÇİNDEKİLER

1. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında    
  Kanun’daki Değişiklikler
2. Yeni Uygulamaya Giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 
  Genel İlke Olarak Neleri Amaçlamıştır
3. Yapı Denetim Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğindeki 
  Değişiklikler
4. İmar Kanunu ve Uygulamaları ile ilgili
  SORU VE CEVAPLARI
5. İmar Kanunu ve Uygulamaları ile ilgili 
  Çevre ve Şehircilik Bakanlığın Görüşleri
6. İmar Kanununun Önemli Maddelerinin Yargısal Açılımı
 -Madde 5- Tanımlar
  Madde 5 ile ilgili Danıştay Kararları
  Madde 5 ile ilgili Yargıtay Kararları
  Madde 5 ile ilgili Bölge İdare Mahkemesi Kararları
 - Madde 8- Planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması
  Madde 8 ile ilgili Danıştay Kararları
  Madde 8 ile ilgili Yargıtay Kararları
  Madde 8 ile ilgili Bölge İdare Mahkemesi Kararları
 - Madde 10- İmar programları, kamulaştırma ve kısıtlılık hali
  Madde 10 ile ilgili Danıştay Kararları
  Madde 10 ile ilgili Bölge İdare Mahkemesi Kararları
 - Madde 15- İfraz ve Tevhid
  Madde 15 ile ilgili Danıştay Kararları
  Madde 15 ile ilgili Yargıtay Kararları
  Madde 15 ile ilgili Bölge İdare Mahkemesi Kararları
 - Madde 16- Tescil ve şüyuun izalesi
  Madde 16 ile ilgili Danıştay Kararları
  Madde 16 ile ilgili Yargıtay Kararları
 - Madde 17-Kamulaştırmadan arta kalan kısımlar
  Madde 17 ile ilgili Danıştay Kararları
  Madde 17 ile ilgili Yargıtay Kararları
 - Madde 18- Arazi ve arsa düzenmeleri
  Madde 18 ile ilgili Danıştay Kararları
  Madde 18 ile ilgili Yargıtay Kararları
  Madde 18 ile ilgili Bölge İdare Mahkemesi Kararları
 - Madde 21- Yapı Ruhsatiyesi
  Madde 21 ile ilgili Danıştay Kararları
  Madde 21 ile ilgili Yargıtay Kararları
  Madde 21 ile ilgili Bölge İdare Mahkemesi Kararları
 - Madde 27-Köylerde yapılacak yapılar ve uyulacak esaslar
  Madde 27 ile ilgili Danıştay Kararları
  Madde 27 ile ilgili Yargıtay Kararları
 - Madde 32- Ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olarak 
           başlanan yapılar
  Madde 32 ile ilgili Danıştay Kararları
  Madde 32 ile ilgili Yargıtay Kararları
  Madde 32 ile ilgili Bölge İdare Mahkemesi Kararları
 - Madde 42- İdari Müeyyideler
  Madde 42 ile ilgili Danıştay Kararları
  Madde 42 ile ilgili Yargıtay Kararları
  Madde 42 ile ilgili Bölge İdare Mahkemesi Kararları
 - Geçici 16. Madde ile ilgili Yargıtay Kararı
MEVZUATLAR
7. İmar Kanunu
8. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği
9. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
10. Otopark Yönetmeliği
11. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği
12. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
  Hakkında Kanun
13. 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği
14. 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan 
   Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar
15. Yapı Denetimi Hakkında Kanun
16. Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği
17. Yapı Sahipleri İle Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi 
   İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda   
   Belirlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ