ANA SAYFA


İMAR KANUNU VE UYGULAMALARI BİLGİ BANKASI 2016

İÇİNDEKİLER

1. İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Yargısal Açılımı 
2. 18 madde Uygulaması
 - İmar Uygulamalarının Yasal Dayanakları
 - Yetki ve 18. madde uygulamaları
 - Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) Hesabı hangi alan üzerinden yapılır
 - DOP Hangi Tesisleri için kesilir
 - Bütün Parsellerden Eşit Oranda DOP
 - DOP Hesabı
 - Kapanan Kadastral Yollar ve DOP Hesabı 
 - Bağışların DOP Hesabına Etkisi
 - 15 ve 16 ıncı maddeler gereği Terki Bulunan Parselde DOP Hesabı
 - Yola Terki bulunan Parsellerde Kısmen Uygulama ve DOP Hesabı
 - DOP’un %40‘dan fazla çıkması
 - Kamulaştırılacak Miktarın Hesabı
 - DOP’la ilgili Önemli Hususlar
 - Parselasyona Tabi Parselde Yüzölçüm Hatası
 - Tamamı İmara tabi kadastro parsellerinde hata
 - Kısmen İmara tabi kadastro parsellerinde hata
 - İmar Adasında Kısmen 18 Uygulaması
 - 18’inci madde uygulaması ve Hisse Çözümü
 - Yolların 18 uygulamasına tabi tutulması
 - 15 ve 16 ıncı madde gereği Terk Yapılan Parsellerde 18 uygulaması ve DOP
 - 15 ve 16 ıncı madde gereğince yapılan Terklerin ihdası
 - İmar uygulamasıyla oluşan parsellerin cinsi
 - İmar uygulamasında hisse hataları
 - DOP’tan oluşturulan imar yollarının kaldırılması ve eşdeğer yer ayrılması
 - İmar uygulamalarında kat mülkiyetinin tescili
 - Kamu Tesisleri Arsalarına Tahsis (KOP)
 - Hazine malları ve imar uygulaması
 - Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde uygulama
 - Kamuya ait mallarda imar uygulaması
 - Meralarda imar uygulaması
 - Ormanlar ve 2/B alanlarında imar uygulaması
 - 2/B sahasında imar uygulaması
 - Kat Mülkiyeti esaslarına göre hisselendirme
 - 18 uygulamasında kat mülkiyeti esasına göre hisselendirme
 - Kat mülkiyeti taşınmazlardaki şuyulandırma
 - İmar adalarında yola cephesi bulunmayan parsellerin durumu
 - Mülkiyeti davalı yerlerde imar uygulamasının tescil şekli
 - 31/b şerhi bulunan parsellerin imar uygulamasına alınması
 - Sınır ve yüzölçümü yönünden davalı parsellerin 
  imar uygulamasına alınması
 - 18 maddesi uygulaması sırasında kamuya ait Gayrimenkuller ve Kapanan
  Kadastral Yollar
 - Parselasyonla oluşan okul, cami ve karakol yerleri ile bağışların tescili
 - İmar parselinde malik değişikliği ve Geri Dönüşüm
 - Muhtelif 18 Uygulaması
 - KOP-Alan Hatası-Geri Dönüşüm-Tescil
 - 2981 sayılı Yasa gereğince yapılan ıslah imar planı uygulamalarındaki
  hataların düzeltilmesi
 - İpoteğe dayalı imar planında uygulama örneği
 - İmar Kanunu’nun 18. maddesine göre yapılan arazi ve arsa 
  düzenlemelerinde yaşanan sorunlar 
 - İmar uygulamarında hukuka aykırılık nedenleri
 - İmar Planlarına karşı dava açma süresi
 - İptal ve Geri Dönüşüm
 - Geri Dönüşüm planlarının uygulamasında karşılaşılan güçlükler
 - Parselasyon işleminin kontrolü ve sorumluluk
 - Uygulama yetkisi ve iptal davası
 - İptal kararının gereğinin yerine getirilmesi
 - Tapu ve kadastro idaresi tarafından işlem yapılması
 - Öneriler
3. Türk Ceza Kanunu madde 184 ile getirilen İmar Kirliliği Suçu
4. Ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılarla ilgili Uygulama 
  Aşamaları
 - Ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olarak başlanan yapılar
 - Mevzuata aykırılığın tespiti
 - Yapının mühürlenerek inşaatın durdurulması
 - Yapının Yıkımı
 - Sonuç
 - İnşaat ruhsatlarının hukuki niteliği
 - İnşaat ruhsatları verilmesi sırasında uyulması gereken düzenlemeler
 - İmar planlarının değişmesi halinde inşaat ruhsatlarının durumu
 - Binanın yıkılıp yeniden yapılmak istenmesi halinde kazanılmış hak
 - İmar durumu belgesinin iptal edilmesi halinde kazanılmış hak
 - Parselasyon işleminin iptal edilmiş olması halinde inşaat ruhsatının durumu
 - Çevredeki yapılaşmalar yönünden kazanılmış hak durumu
5. Sığınak Yönetmeliği değişikliklerinin getirdikleri
6. Akaryakıt ve LPG İstasyonlarında asgari mesafeler
7. Afet Riski Altındaki Alanlarının Dönüştürülmesi Hakkında 
  Kanununun Amacı ve Getirdikleri
8. İmar Kanunu ve Yönetmeliklerinin işleyişi ile ilgili Bakanlığın 
   Görüş Yazıları
9.  İmar Kanunun Uygulanmasına yönelik SORU ve CEVAPLAR
10. 18. madde uygulaması ile ilgili SORU ve CEVAPLAR
11. Mücavir alanlarla ilgili SORU ve CEVAPLAR
12. Kentsel Dönüşüm ile ilgili SORU ve CEVAPLAR
 - 2015 yılı kira yardımı ödemeleri ile ilgili Soru ve Cevaplar
 - Riskli yapılarla ilgili Soru ve Cevaplar
13. İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatları ile ilgili SORU ve CEVAPLAR

MEVZUATLAR
14. İmar Kanunu
15. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği
16. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
17. İmar Kanununun 18. maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa 
   Düzenlenmesi ile ilgili Esaslar Hakkında Yönetmelik
18. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği
19. Sığınak Yönetmeliği
20. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
21. Otopark Yönetmeliği
22. Asansör Yönetmeliği
23. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakınndaki Kanun
24. 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği