ANA SAYFA


İHALE MEVZUATI İLE İLGİLİ YÜKSEK YARGI KARARLARI 2015

İÇİNDEKİLER

KAMU İHALE KANUNU

1.      Madde 1- Amaç

      Madde 1 ile ilgili Danıştay Kararları

      Madde 1 ile ilgili Yargıtay Kararları

      Madde 1 ile ilgili Uyuşmazlık Kararlar

2.      Madde 2- Kapsam

      Madde 2 ile ilgili Danıştay Kararları

      Madde 2 ile ilgili Yargıtay Kararları

      Madde 2 ile ilgili Sayıştay Kararları

      Madde 2 ile ilgili Uyuşmazlık Kararları

3.      Madde 3-  İstisnalar

      Madde 3 ile ilgili Danıştay Kararları

      Madde 3 ile ilgili Sayıştay Kararları

4.      Madde 4- Tanımlar

      Madde 4 ile ilgili Danıştay Kararları

      Madde 4 ile ilgili Yargıtay Kararları

      Madde 4 ile ilgili Sayıştay Kararları

5.      Madde 5- Temel ilkeler

      Madde 5 ile ilgili Danıştay Kararları

      Madde 5 ile ilgili Yargıtay Kararları

      Madde 5 ile ilgili Sayıştay Kararları

6.      Madde 6- İhale Komisyonu

      Madde 6 ile ilgili Danıştay Kararları

      Madde 6 ile ilgili Yargıtay Kararları

      Madde 6 ile ilgili Sayıştay Kararları

7.      Madde 7- İhale işlem dosyası

      Madde 7 ile ilgili Yargıtay Kararları

      Madde 7 ile ilgili Sayıştay Kararları

8.      Madde 8- Eşik değerler

      Madde 8 ile ilgili Sayıştay Kararları

9.      Madde 9- Yaklaşık maliyet

      Madde 9 ile ilgili Danıştay Kararları

      Madde 9 ile ilgili Sayıştay Kararları

10.  Madde 10 - İhaleye katılımda yeterlik kuralları

      Madde 10 ile ilgili Danıştay Kararları

      Madde 10 ile ilgili Yargıtay Kararları

      Madde 10 ile ilgili Sayıştay Kararları

      Madde 10 ile ilgili Uyuşmazlık Kararları

 

11.  Madde 11- İhaleye katılamayacak olanlar

      Madde 11 ile ilgili Danıştay Kararları

      Madde 11 ile ilgili Yargıtay Kararları

12.  Madde 12- Şartnameler

      Madde 12 ile ilgili Danıştay Kararları

      Madde 12 ile ilgili Sayıştay Kararları

13.  Madde 13- İhale ilan süreleri ve kuralları ile ön ilan

14.  Madde 14- Ortak girişimler

15.  Madde 15 - Alt yükleniciler

16.  Madde 16- İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

      Madde 16 ile ilgili Sayıştay Kararları

17.  Madde 17- Yasak fiil veya davranışlar

      Madde 17 ile ilgili Danıştay Kararları

      Madde 17 ile ilgili Yargıtay Kararları

      Madde 17 ile ilgili Uyuşmazlık Kararları

18.  Madde 18- Uygulanacak ihale usulleri

      Madde 18 ile ilgili Yargıtay Kararları

      Madde 18 ile ilgili Sayıştay Kararları

19.  Madde 19- Açık ihale usulü

      Madde 19 ile ilgili Sayıştay Kararları

      Madde 19 ile ilgili Uyuşmazlık Kararları

20.  Madde 20- Belli istekliler arasında ihale usulü

      Madde 20 ile ilgili Danıştay Kararları

21.  Madde 21- Pazarlık usulü

      Madde 21 ile ilgili Danıştay Kararları

      Madde 21 ile ilgili Yargıtay Kararları

22.  Madde 22- Doğrudan temin

      Madde 22 ile ilgili Danıştay Kararları

      Madde 22 ile ilgili Yargıtay Kararları

      Madde 22 ile ilgili Sayıştay Kararları

23.  Madde 23- Tasarım yarışmaları

      Madde 23 ile ilgili Yargıtay Kararları

      Madde 23 ile ilgili Sayıştay Kararları

24.  Madde 24- İhale ilânlarında bulunması zorunlu hususlar

25.  Madde 25- Ön yeterlik ilânlarında bulunması zorunlu hususlar

      Madde 25 ile ilgili Sayıştay Kararları

26.  Madde 26- İlânın uygun olmaması

27.  Madde 27- İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari   

      şartnamede yer alması zorunlu hususlar

      Madde 27 ile ilgili Sayıştay Kararları

 

28.  Madde 28- İhale ve ön yeterlik dokümanının verilmesi

      Madde 28 ile ilgili Yargıtay Kararları

29.  Madde 29- İhale dokümanında değişiklik veya açıklama Yapılması

      Madde 29 ile ilgili Sayıştay Kararları

30.  Madde 30- Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

      Madde 30 ile ilgili Danıştay Kararları

31.  Madde 31- Başvuru belgelerinin sunulması

32.  Madde 32- Tekliflerin geçerlilik süresi

33.  Madde 33- Geçici teminat

      Madde 33 ile ilgili Danıştay Kararları

34.  Madde 34- Teminat olarak kabul edilecek değerler

      Madde 34 ile ilgili Danıştay Kararları

      Madde 34 ile ilgili Yargıtay Kararları

35.  Madde 35- Teminat mektupları

36.  Madde 36- Tekliflerin alınması ve açılması

      Madde 36 ile ilgili Danıştay Kararları

37.  Madde 37- Tekliflerin değerlendirilmesi

      Madde 37 ile ilgili Danıştay Kararları

      Madde 37 ile ilgili Yargıtay Kararları

      Madde 37 ile ilgili Sayıştay Kararları

38.  Madde 38- Aşırı düşük teklifler

      Madde 38 ile ilgili Danıştay Kararları

39.  Madde 39- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

      Madde 39 ile ilgili Danıştay Kararları

40.  Madde 40- İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

      Madde 40 ile ilgili Danıştay Kararları

41.  Madde 41- Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi

42.  Madde 42- Sözleşmeye davet

43.  Madde 43- Kesin teminat

44.  Madde 44-  Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

      Madde 44 ile ilgili Danıştay Kararları

      Madde 44 ile ilgili Yargıtay Kararları

45.  Madde 45- Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

46.  Madde 46- İhalenin sözleşmeye bağlanması

47.  Madde 47- Sonuç bildirimi

48.  Madde 48- Danışmanlık hizmetleri

      Madde 48 ile ilgili Yargıtay Kararları

49.  Madde 49- Ön yeterlik ve isteklilerin belirlenmesi

50.  Madde 50- İhaleye davet

51.  Madde 51- Tekliflerin hazırlanması ve verilmesi

52.  Madde 52- Tekliflerin değerlendirilmesi ve ihalenin yapılması

53.  Madde 53-  Kamu İhale Kurumu

      Madde 53 ile ilgili Danıştay Kararları

      Madde 53 ile ilgili Yargıtay Kararları

      Madde 53 ile ilgili Sayıştay Kararları

54.  Madde 54- İhalelere yönelik başvurular

      Madde 54 ile ilgili Danıştay Kararları

      Madde 54 ile ilgili Sayıştay Kararları

55.  Madde 55- İdareye şikayet başvurusu

     Madde 55 ile ilgili Danıştay Kararları

56.  Madde 56- Kuruma itirazen şikayet başvurusu

      Madde 56 ile ilgili Danıştay Kararları

      Madde 56 ile ilgili Sayıştay Kararları

57.  Madde 57- Yargısal inceleme

      Madde 57 ile ilgili Danıştay Kararları

58.  Madde 58- İhalelere katılmaktan yasaklama

      Madde 58 ile ilgili Danıştay Kararları

59.  Madde 59- İsteklilerin ceza sorumluluğu

      Madde 59 ile ilgili Danıştay Kararları

      Madde 59 ile ilgili Yargıtay Kararları

      Madde 59 ile ilgili Uyuşmazlık Kararları

60.  Madde 60- Görevlilerin ceza sorumluluğu

      Madde 60 ile ilgili Yargıtay Kararları

61.  Madde 61- Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı

      Madde 61 ile ilgili Danıştay Kararları

62.  Madde 62- İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar

      Madde 62 ile ilgili Sayıştay Kararları

63.  Madde 63- Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler

64.  Madde 64- Sürelerin hesabı

65.  Madde 65- Bildirim ve tebligat esasları

66.  Madde 66- Değişiklik yapılması

67.  Madde 67- Eşik değerler ve parasal limitlerin güncellenmesi

68.  Madde 68- Uygulanmayacak hükümler

69.  Madde 69- Yürürlük

70.  Madde 70- Yürütme

71. Ek Madde ve Geçici Maddeler

 

72.KAMU İHALE SÖZLEŞMESİ KANUNU

73. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında toplu İş    

      Sözleşmesinden kaynaklanan fiyat farkının ödenmesine

      Dair Yönetmelik

74. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

75. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

76. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

77. Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği

78. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği

 

DEVLET İHALE KANUNU

79. Madde 1- Kapsam

      Madde 1 ile ilgili Danıştay Kararları

      Madde 1 ile ilgili Yargıtay Kararları

      Madde 1 ile ilgili Sayıştay Kararları

      Madde 1 ile ilgili Uyuşmazlık Kararları

80. Madde 2- İlkeler

     Madde 2 ile ilgili Yargıtay Kararları

81. Madde 4- Tanımlar

      Madde 4 ile ilgili Sayıştay Kararları

82. Madde 7- Şartnameler

      Madde 7 ile ilgili Danıştay Kararları

      Madde 7 ile ilgili Yargıtay Kararları

      Madde 7 ile ilgili Sayıştay Kararları

83. Madde 9- Tahmin edilen bedelin tespiti

      Madde 9 ile ilgili Danıştay Kararları

      Madde 9 ile ilgili Yargıtay Kararları

      Madde 9 ile ilgili Uyuşmazlık Kararları

84. Madde 35- İhale usullerinin neler olduğu

      Madde 35 ile ilgili Danıştay Kararları

      Madde 35 ile ilgili Yargıtay Kararları

      Madde 35 ile ilgili Uyuşmazlık Kararları

85. Madde 36- İhalelerde kapalı teklif usulünün esas olduğu

      Madde 36 ile ilgili Danıştay Kararları

      Madde 36 ile ilgili Yargıtay Kararları

86. Madde 45- Açık Teklif Usulü ile yapılabilecek ihaleler

      Madde 45 ile ilgili Danıştay Kararları

      Madde 45 ile ilgili Yargıtay Kararları

87. Madde 51- Pazarlık Usulüyle Yapılacak İşler

      Madde 51 ile ilgili Danıştay Kararları

      Madde 51 ile ilgili Yargıtay Kararları

      Madde 51 ile ilgili Sayıştay Kararları

      Madde 51 ile ilgili Uyuşmazlık Kararları

88. Madde 57- Sözleşme Yapılmasında Müteahhit veya Müşterinin

      görev ve sorumluluğu

      Madde 57 ile ilgili Yargıtay Kararları

89. Madde 75- Ecrimisil ve tahliye

      Madde 75 ile ilgili Danıştay Kararları

      Madde 75 ile ilgili Yargıtay Kararları

      Madde 75 ile ilgili Sayıştay Kararları

      Madde 75 ile ilgili Uyuşmazlık Kararları

90. Madde 83- Yasak fiil ve davranışlar

      Madde 83 ile ilgili Danıştay Kararları

91. Madde 84- İdarelerce ihalelere katılmaktan geçici yasaklama

      Madde 84 ile ilgili Danıştay Kararları

92. Madde 86- Görevlilerin Sorumluluğu

      Madde 86 ile ilgili Yargıtay Kararları

 

93. Hazine Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik

94. KAMU İHALE VE DEVLET İHALE KANUNU ile ilgili

     SORU ve CEVAPLAR

95. 29.01.2015 R.G. Tarihli Kamu İhale Tebliği(2015/1)

96. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Parasal Limitleri(2015)